Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo vệ và Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

  1. Các thuật ngữ.. 1
  2. Loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý.. 2
  3. Cách thức thu thập Dữ Liệu Cá Nhân.. 3
  4. Mục đích và phạm vi thu thập.. 4
  5. Thời gian lưu trữ thông tin.. 5
  6. Chia Sẻ Dữ Liệu. 6
  7. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.. 7
  8. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách.. 7
  9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ và khiếu nại của Quý Khách liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo. 9

 

Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức cửa hàng CNT-Stores (sau đây gọi là “CNT-Stores”) xử lý và đảm bảo an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là “Quý Khách”) và là một phần của các điều khoản và điều kiện tương ứng điều chỉnh mối quan hệ giữa Quý Khách và Chúng tôi.

Quý Khách đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Công Ty có quyền sửa đổi, bổ sung và cập nhật Chính Sách Bảo Mật. Công Ty sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung trên Website cntstores.com, những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi Công Ty đăng trên website này. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập, sử dụng Website cntstores.com, truy cập vào các nền tảng khác do Công Ty sở hữu, quản lý, vận hành, mua hàng tại Công Ty hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mại, chương trình, sự kiện khác của Chúng tôi được hiểu là Quý Khách đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung, và cập nhật đó.

Việc Công Ty thu thập, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan, Chính Sách Bảo Mật này, và các thỏa thuận khác (nếu có) giữa Chúng tôi và Quý Khách.

1. Các thuật ngữ

“Quý Khách” bao gồm:

Các bên truy cập, sử dụng các nền tảng do Công Ty sở hữu, quản lý, vận hành như Website Cntstores.com, các ứng dụng/ website khác, các trang mạng xã hội, hội nhóm thuộc sở hữu, quản lý, vận hành bởi Công Ty (gọi chung là “Nền Tảng”);

Khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của Công Ty;

Cá nhân tham gia vào các chương trình khuyến mại do Công Ty tổ chức hoặc tham gia thực hiện, các cuộc khảo sát, trò chơi và các chương trình khác do Công Ty tổ chức.

“Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

“Xử lý Dữ Liệu” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

“Bên Xử Lý Dữ Liệu” là các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho CNT-Stores thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận với CNT-Stores.

2. Loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý

Để triển khai cung cấp trải nghiệm, hàng hóa, dịch vụ và/hoặc tư vấn, giải đáp các yêu cầu của Quý Khách, Công Ty và Bên Xử Lý Dữ Liệu của chúng tôi thực hiện một số hoạt động Xử Lý Dữ Liệu của Quý Khách và hoặc có liên quan đến Quý Khách hoặc giao dịch mà Quý Khách thực hiện với chúng tôi. Theo đó, CNT-Stores và/hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu của chúng tôi có thể xử lý các loại Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm cả những dữ liệu cá nhân nhạy cảm được quy định dưới đây của Quý Khách, bên thứ ba mà Quý Khách cung cấp cho Chúng Tôi:

Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Địa chỉ; Quốc tịch; Hình ảnh cá nhân; Số điện thoại; thông tin về giấy tờ tùy than; mã số thuế cá nhân, Tình trạng hôn nhân; Mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng, chi tiết việc truy cập vào website cntstores.com, các nền tảng, ứng dụng khác mà CNT-Stores sử dụng, quản lý, dữ liệu được tạo ra từ hành vi, hoạt động của Quý Khách được thực hiện trên các nền tảng kỹ thuật và các Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản khác.

Các Dữ liệu cá nhân nhạy cảm như quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe, đời tư không bao gồm nhóm máu; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng; dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Quý Khách theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; và Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù, cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

3. Cách thức thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

Thu Thập: CNT-Stores, và Bên Xử Lý Dữ Liệu của chúng tôi có thể thu thập những Dữ Liệu Cá Nhân từ Quý Khách khi Quý Khách yêu cầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tư vấn liên quan, hoặc trong quá trình chúng tôi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, trải nghiệm đến Quý Khách, từ các nguồn như:

Thông tin mà quý khách cung cấp: khi thực hiện giao dịch tại CNT-Stores, khi tham gia vào các chương trình khuyến mại và các chương trình/sự kiện khác của Chúng tôi, các chương trình khảo sát của CNT-Stores; đăng nhập, tương tác trên các Nền Tảng, trong quá trình xử ký khiếu nại, góp ý, yêu cầu chăm sóc khách hàng…Việc cung cấp, thu thập thông tin có thể được thực hiện trực tiếp giữa Quý Khách với CNT-Stores/ Bên Xử Lý Dữ Liệu hoặc với bên thứ ba có thỏa thuận hợp tác với CNT-Stores trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tăng trải nghiệm cho Quý Khách.

Khi Quý Khách tương tác trên các Nền Tảng, Quý Khách có thể cung cấp, cập nhật, chia sẻ các thông tin công khai và đồng ý cấp quyền cho Chúng tôi được quy cập hay công khai các thông tin này cho bên khác theo quy định của pháp luật, theo đó thông tin công khai bao gồm họ và tên người dùng, tên khác, tên tài khoản, ảnh đại diện, nội dung, bình luận mà Quý Khách chia sẻ trên các Nền Tảng.

Các thông tin sinh ra từ việc quý khách truy cập vào website cntstores.com hoặc các Nền Tảng khác mà CNT-Stores sử dụng, quản lý, điều hành, thông tin sinh ra từ giao dịch giữa Quý Khách và CNT-Stores.

Từ nguồn của bên thứ ba, mà Quý Khách đồng ý cho phép thu thập, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và chia sẻ cho CNT-Stores.

Từ nguồn khác (nếu có) mà việc thu thập được cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, CNT-Stores và Bên Xử Lý Dữ Liệu của chúng tôi có thể thực hiện một hoặc một số hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách như: ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, tiết lộ, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan thông qua các cách thức xử lý trực tiếp bởi nhân sự của CNT-Stores và/hoặc phương thức tự động thông qua sử dụng các phương tiện điện tử và/hoặc cách thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập, xử lý dữ liệu trên Website CNT-Stores hoặc khi Quý Khách mua hàng, tham gia các chương trình khuyến mại, các trò chơi và chương trình khác tại CNT-Stores: Chúng Tôi sẽ yêu cầu Quý Khách cung cấp một số thông tin khi tạo tài khoản, đăng nhập và/hoặc mua hàng hóa tại CNT-Stores (trên website cntstores.com hoặc tại cửa hàng của Chúng tôi), tham gia vào các chương trình khuyến mại, trò chơi, sự kiện do Công Ty tổ chức và để Công Ty liên hệ xác nhận khi cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Quý Khách.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại CNT-Stores, Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết của đơn hàng đã thanh toán của Quý Khách, các thông tin quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán sẽ không được lưu giữ trên hệ thống của Chúng Tôi.

Chúng Tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Quý Khách và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Website CNT-Stores, các nền tảng mà CNT-Stores đang quản lý, sử dụng để cải thiện Website CNT-Stores và các nền tảng này cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ, mặt hàng mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến, đồng thời nâng cấp trải nhiệm của Quý Khách.

Quý khách có thể quản lý Cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình, chặn hoặc ngừng hoạt động Cookies, giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Dữ Liệu này thông qua cài đặt thiết bị di động của mình.

Quý Khách sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin như tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Quý Khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Chúng Tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Quý khách đồng ý cho phép CNT-Stores được xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách theo Chính Sách Bảo Mật này cho các mục đích sau:

Cung cấp và đánh giá việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của CNT-Stores cho Quý khách;

Quản lý, vận hành việc sử dụng, hoạt động của Quý Khách khi truy cập, đăng nhập, thực hiện giao dịch trên Nền Tảng, tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Quý Khách, nhận biết, xác minh và duy trì thông tin chính xác về Quý khách; đảm bảo an ninh và an toàn hệ thống thông tin của CNT-Stores và các yêu cầu theo quy định pháp luật;

Hỗ trợ Quý khách liên quan đến việc quản lý tài khoản, mua sản phẩm, dịch vụ, tham gia các chương trình khuyến mại, chương trình khác do CNT-Stores cung cấp;

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận giữa CNT-Stores và Quý khách. Liên lạc, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề với Quý Khách, đều tra, giải quyết thắc mắc, yêu cầu tra soát, khiếu nại của Quý khách.

Phát hiện, ngăn chặn, và điều tra hoạt động giả mạo Quý Khách, tội phạm, tấn công hoặc vi phạm bao gồm cả gian lận, rửa tiền, khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hối lộ, tham nhũng hoặc trốn thuế;

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo nhằm mang đến lợi ích tiêu dùng tốt nhất tới Quý khách. Liên hệ với Quý khách, tiếp thị trực tiếp, gián tiếp các sản phẩm, dịch vụ với Quý khách, thực hiện các chương trình khuyến mại, đổi quà, trao thưởng, giao quà tặng;

Đánh giá rủi ro, nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, thống kê, đánh giá để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà CNT-Stores cung cấp cho Quý khách. Tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho Quý khách;

Quý khách đồng ý cho phép CNT-Stores gửi các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, tiếp thị sản phẩm của CNT-Stores và đối tác.

Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc khắc phục sự cố hay cho các mục đích đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan;

Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Website CNT-Stores và/hoặc chính sách của Công Ty tại từng thời điểm (nếu có).

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để được hiện các mục đích hoặc đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công Ty và/hoặc đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho Công Ty.

6. Chia Sẻ Dữ Liệu

Công Ty không bán Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách, Chúng Tôi chỉ chia sẻ Dữ Liệu trong phạm vi cần thiết như được quy định dưới đây theo Chính Sách Bảo Mật này để tăng trải nghiệm của Quý Khách và để thực hiện các mục đích như đề cập tại Chính Sách Bảo Mật này, Các bên được chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này. Quý khách đồng ý cho CNT-Stores có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các tổ chức, cá nhân sau đây:

Nhân viên, người lao động của CNT-Stores;

Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, các công ty khác trong tập đoàn kinh tế mà Công Ty là thành viên (“Tập Đoàn Kinh Tế”) và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Quý Khách với Công Ty. Việc chia sẻ này giúp Công Ty có thể cung cấp cho Quý Khách các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Quý Khách có thể quan tâm.

Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho CNT-Stores, bao gồm và không giới hạn các đối tác cung cấp hàng hóa, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo, dịch vụ pháp lý, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ vận chuyển, phân tích dữ liệu, tiếp thị, bộ phận xử lý thanh toán, hỗ trợ dịch vụ Quý Khách, nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo. Công Ty cũng có thể trao đổi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng, chống rửa tiền;

Trao đổi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách với những đơn vị kinh doanh khác mà Công Ty có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công Ty sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

Bên thứ ba chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân theo hợp đồng, thỏa thuận của họ với CNT-Stores, bao gồm cả các công ty nghiên cứu, khảo sát và cơ quan xếp hạng;

Tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách khi Công Ty tin rằng việc đó là phù hợp, tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của Công Ty hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của Công Ty, Quý Khách, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.

Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Công Ty sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách khi phải tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công Ty cam kết sẽ chỉ tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách khi được sự đồng ý của Quý Khách.

Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân trên Website CNT-Stores:

Cửa hang máy tính CNT-Stores

Địa chỉ: Hẻm 66, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0707.19.09.94

Email: cntstores.hotro@gmail.com

7. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân có thể xảy ra một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn như rủi ro bị mất/ rò rĩ dữ liệu hoặc xử lý không phù hợp … phát sinh do lỗi phần cứng, phần mềm hoặc sự cố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng Tôi. Do đó, CNT-Stores luôn coi trọng áp dụng các biên pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình xử lý dữ liệu (Chúng tôi triển khai áp dụng các biển pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân kể từ thời điểm bắt đầu thu thấp dữ liệu cá nhân).

8. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách

8.1 Với vai trò là Chủ thể dữ liệu, trong phạm vi quy định pháp luật Quý Khách có các quyền:

Quyền được biết;

Quyền đồng ý;

Quyền truy cập và chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân mà CNT-Stores đang nắm giữ, theo đó:

Quyền rút lại sự đồng ý;

Quyền yêu cầu xóa dữ liệu;

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;

Quyền cung cấp dữ liệu;

Quyền phản đối xử lý dữ liệu;

Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;

Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;

Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Quý Khách rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu, thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Quý khách thì có thể làm ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của CNT-Stores và Quý khách; Quý khách có thể bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp đối với việc truy cập để xem, mua/ sử dụng một số hoặc toàn bộ sản phẩm, dịch vụ, trả nhiệm của Chúng Tôi. Ngoài ra, có thể dẫn đến các phí tổn, thiệt hại mà Quý khách và/hoặc bên thứ ba sẽ phải gánh chịu, CNT-Stores sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách trong phạm vi còn lại được yêu cầu (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật.

8.2 Các cách thức Quý Khách có thể sử dụng để thực hiện quyền của mình như sau:

Bằng cách đăng nhập vào tài khoản, thao tác trực tiếp trên công cụ quản lý thông tin tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Nền Tảng. Hoặc

Yêu cầu CNT-Stores hỗ trợ thực hiện các hoạt động này bằng cách liên hệ với Chúng tôi và gửi yêu cầu theo thông tin tại Mục 9.

8.3 Nếu Quý Khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Công Ty, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Quý Khách theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Nếu Quý Khách không muốn nhận thông báo trên Website CNT-Stores từ Công Ty, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Quý Khách.

8.4 Quý Khách có nghĩa vụ đảm bảo thông tin cung cấp cho Chúng tôi là đầy đủ, chính xác và luôn được cập nhập nhằm đảm bảo quyền lợi của Quý Khách. Công Ty không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề phát sinh trong trường hợp Quý Khách cung cấp không chính xác hoặc đầy đủ thông tin theo yêu cầu (nếu có).

8.5 Quý Khách có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật, Chính sách bảo mật này và các quy định, hướng dẫn của Chúng Tôi liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách.

8.6 Để làm rõ, Chính sách Bảo Mật này áp dụng với Quý Khách. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba (thông tin của người nhận hàng, thông tin của người giới thiệu …) cho Công Ty, Quý Khách cam kết và bảo đảm rằng Quý Khách đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó cho việc xử lý các dữ liệu cá nhân của bên thứ ba cho các mục đích và quy định được nêu tại Chính Sách Bảo Mật này.

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ và khiếu nại của Quý Khách liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Thông tin tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ thực hiện các quyền và/hoặc khiếu nại của Quý Khách liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân như sau:

Email của bộ phận chăm sóc khách hàng của CNT-Stores là cntstores.hotro@gmail.com; hoặc Số điện thoại chăm sóc (+84)707.19.09.94

 

Khi tiếp nhận những khiếu nại của Quý Khách, Công Ty sẽ xác nhận lại thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ cụ thể để giải quyết các khiếu nại/ thắc mắc của Quý Khách. Quy trình giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại chung của Chúng tôi tại Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Chung của Website CNT-Stores.

Trường hợp, Quý Khách không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của Công Ty, Quý Khách có thể gửi khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

Khi tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ hợp pháp và hợp lệ của Quý Khách, Chúng tôi sẽ thực hiện các yêu cầu này trong khoảng thời gian quy định của pháp luật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, thông tin khiếu nại và nội dung cần hỗ trợ liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc Quý Khách của chúng tôi.